Oсигурување на лица

You are currently viewing Oсигурување на лица

1) Колективно осигурување од несреќен случај

Колективното осигурување на работници од последица на незгода (несреќен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот просторно и временски неограничено.

Под несреќен случај се подразбира секој неочекуван иден настан, независен од волјата на осигуреникот, предизвикан однадвор и нагло на телото на осигуреникот, а последиците се смрт, целосен или делумен инвалидитет, привремена или трајна неспособност за работа и нарушување на здравјето кое бара лекарска помош.

Ризици кои можат да се осигураат се:

  • смрт од последици на несреќен случај,
  • смрт од болест,
  • траен губиток на општата работна способност (траен инвалидитет),
  • привремена неспособност за работа како последица на несреќен случај –дневен надомест,
  • трошоци за лекување.

osigurtelni-kompanii