Oсигурување од одговорност

1) Општа одговорност Предмет на осигурувањето од одговорност претставува законската одговорност на осигуреникот за штета што предизвикала смрт, повреда на телото или здравјето, како и оштетување или уништување на предмети…

Коментарите се исклучени на Oсигурување од одговорност

Tранспортни осигурувања

1) Домашен транспорт Со осигурувањето на транспорт во домашни услови се покриени сите штети кои настануваат на пратките за време траење на превозот, како што се штети поради сообраќаен удес…

Коментарите се исклучени на Tранспортни осигурувања

Oсигурување на лица

1) Колективно осигурување од несреќен случај Колективното осигурување на работници од последица на незгода (несреќен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на лица

Oсигурување на имот

Вашиот бизнис е секојдневно изложен на разни опасности, кражби, временски непогоди или несреќи. Осигурувањето на имотот на правни лица опфаќа неколку различни видови на осигурување на малите и средни компании,…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на имот

Oсигурување на возила

1) Автомобилска одговорност Со осигурувањето од автомобилска одговорност е покриена граѓанско-правната одговорност за штети причинети кон трети лица, при употреба на моторно возило. Toa практично значи дека штетата што ќе…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на возила